Shortcodes

Lightboxes Shortcodes

The lightboxes are driven by Visual Composer Single Image shortcodes.


Single Image

Simple popups with different styles.

DEFAULT
DEFAULT WITH BORDER
WITH ICON
HOVER EFFECT

Simple Image Gallery

Image gallery in the same row.

Zoom Image Gallery

Image gallery in the same row.


Zoom Image Gallery + Carousel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *