Dịch vụ đóng gói hàng hóa tại các khu công nghiệp ở Tiền Giang