Đóng gói hàng hóa thiết bị máy móc tại KCN Phố Nối A