Đóng gói hút chân không tại Cụm Công Nghiệp Kim Dinh