Đóng gói hút chân không tại Cụm Công Nghiệp Láng Lớn 1