Đóng gói hút chân không tại Cụm Công Nghiệp Long Mỹ