Đóng gói máy móc, thiết bị hàng hóa tại KCN Long Sơn