Đóng kiện gỗ hàng hóa tại công ty HITACO Long Biên – Hà Nội