Đóng kiện gỗ tại Cụm Công Nghiệp Láng Lớn 1 – Tân Thành