Đóng kiện gỗ tại Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân B2 – Đại Dương