Đóng kiện gỗ thiết bị máy móc chuyên nghiệp tại KCN Liêm Phong – Hà Nam