Đóng kiện gỗ xuất khẩu tại khu công nghiệp Việt Hương – Bình Dương