Đóng thùng gỗ lô hàng máy móc chuyển ra nước ngoài tại Đông Anh