Tác giả - Dương Thị Nguyện

Dương Thị Nguyện

Tôi là Dương Thị Nguyện với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logitics dưới đây là các bài viết do tôi chia sẻ.