Shipping Mark là gì: Định nghĩa, Ví dụ, Ý nghĩa [Đầy đủ]