Đóng gói hút chân không tại Cụm Công Nghiệp Tóc Tiên I