Đóng gói màng co nhiệt giúp bảo vệ thiết bị máy móc giá trị cao