Đóng gói hàng hóa xuất khẩu tại các khu công nghiệp ở Đồng Tháp