Đóng kiện gỗ các loại chất lượng cao, số lượng lớn