Đóng gói máy móc thiết bị hàng hóa tại KCN Khắc Niệm – Bắc Ninh