Đóng kiện gỗ máy móc tại khu công nghiệp Nam Tân Tập