Đóng kiện gỗ thiết bị máy móc chuyên nghiệp tại KCN Đại Đăng