Dịch vụ đóng gói hàng hóa máy móc tại KCN Phý Mỹ III