Đóng gói hàng hóa tại các khu công nghiệp Tây Ninh