Đóng kiện gỗ xuất khẩu hàng hóa thiết bị tại Bến Cát